شرایط تعویض و مرجوع محصولات دنیلی به شرح ذیل میباشد:

1-از زمانی که محصول را خریداری مینمایید تا 7 روز

2-محصول در شرایط اولیه باشد

3-همراه داشتن فاکتور و جعبه الزامی است

4-تایید کارشناس مربوطه پس از داشتن شرایط ملزوم